Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest sobota, 19 października 2019 r.
 

REGULAMIN
MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI
(czytelnia)

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Czytelnia jest czynna zgodnie z informacją umieszczona na drzwiach czytelni.
 3. Literaturę podaje nauczyciel - bibliotekarz.
 4. W czytelni obowiązuje cisza.
 5. W czytelni odbywają się zajęcia indywidualne z zastosowaniem technik komputerowych.
 6. Uczniowie mogą pracować tylko pod opieka nauczyciela.
 7. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator sieci.
 8. Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.
 9. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonując pracę inna niż wynika z regulaminu, zostaną wyproszone z czytelni.
 10. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia i picia.
 11. Z dostępu do komputerów można korzystać wyłącznie w czasie trwania lekcji.
 12. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem, uczeń powinien wpisać się do zeszytu - rejestru oznaczonego numerem identycznym z komputerem.
 13. Z internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 14. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 15. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
 16. Niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
 17. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konta takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.
 18. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w czytelni oprogramowania z zewnątrz.
 19. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
 20. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączenia i odłączenia klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
 21. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi niszczącymi zasoby programowe o sprzętowe.
 22. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier jest niedozwolone.
 23. Administrator sieci przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
 24. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 25. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek i płyt CD. Użycie dyskietek jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 26. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyna porażenia prądem elektrycznym.
 27. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).
 28. Po zajęciach należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
 29. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.

Powrót

(c) A. Bogatko