Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /historia.php on line 5
 

  

 

 

 

 

Aktualności

 

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /historia.php on line 9

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /historia.php on line 7
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /inc/menu.htm on line 137
 

HISTORIA SZKOŁY

1810r. - W budynkach podominikańskiego klasztoru wybudowanego w latach 1740-1750, powstała szkoła podwydziałowa.

1824r. - Podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły z podwydziałowej na wydziałową, poprzez dodanie czwartego profesora; na posiedzeniu Komisji Edukacyjnej; uposażenie czwartego nauczyciela w wysokości 3 tys. zł rocznie zabezpieczył z własnych funduszy ks. Stanisław Staszic. Żeby umożliwić dalsze funkcjonowanie szkoły przeznaczył on również specjalny fundusz na remont budynku szkoły, w którym oprócz izb lekcyjnych znajdował się internat dla uczniów. 

1833 r. - Utworzenie czteroklasowej szkoły obwodowej (na mocy ustawy carskiej o szkolnictwie).

1840 r. - Wprowadzenie nauki historii i geografii Rosji w języku rosyjskim oraz nauki języka słowiańskiego; wprowadzenie obowiązkowej nauki języka rosyjskiego.

1862 r. - Przywrócenie pełnych praw językowi polskiemu, (na mocy nowej ustawy o szkolnictwie); wprowadzono obowiązek nauki pod groźbą kary pieniężnej. (Reforma nie została przeprowadzona w pełnym zakresie ze względu na wybuch w dniu 22 stycznia 1863 r. Powstania Styczniowego).

Po upadku powstania władze carskie rozpoczęły intensywną rusyfikację oświaty na ziemiach polskich.

Progimnazjum hrubieszowskie działało do końca roku szkolnego 1914/1915 jako męskie sześcioklasowe z językiem wykładowym rosyjskim. Szkoła nie kończyła się maturą - aby ją uzyskać, młodzież musiała kończyć pełną szkołę średnią w Lublinie.

W latach 1915-1917 - budynek szkoły był zajęty przez wojska austriackie – pełnił rolę wojskowego, polowego szpitala

W 1917 r. - Ks. Melchior Juściński założył szkołę średnią – prywatne Gimnazjum Męskie.

9 września 1919 – Upaństwowienie gimnazjum i nadanie mu imienia ks. Stanisława Staszica na mocy dekretu ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jana Łukasiewicza;

(gimnazjum męskie, ośmioklasowe).

25 maja 1929r. - Utworzenie Gimnazjum Koedukacyjnego, na mocy postanowienia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie.

1932 – Utworzenie 2-letniego Liceum Ogólnokształcącego i 4-letniego Gimnazjum na mocy ustawy z dnia 11 marca 1932 r.

Pierwsze organizacje szkolne to: Samopomoc Szkolna, czytelnia i sklepik uczniowski.
Kolejne, funkcjonujące również w liceum to: Samorząd Szkolny, Harcerstwo (drużyna męska, żeńska i żeglarska), Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Koło Ligi Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej, Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędności, Koło Krajoznawcze, Koło Naukowo-Filozoficzne, Koło Sportowe, Koło Bibliofilów, Straż Przednia.

Dużą aktywnością odznaczała się organizacja harcerska, powstała w gimnazjum już 15 września 1918r., założona przez nauczyciela wychowania fizycznego, Stanisława Skrobańskiego.

W latach dwudziestych, a więc w początkowym okresie istnienia, 70-osobowa drużyna złożona z pięciu zastępów prowadziła 5 tzw. przedsiębiorstw: introligatornię, fryzjernię, zakład fotograficzny, herbaciarnię i sklepik szkolny. Za zarobione w ten sposób pieniądze harcerze zakupili 200 książek do własnej czytelni. Drużyna wydawała własne pisemko pod tytułem Ni to, ni owo.

1937 - Zmiana nazwy na: Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica.

W okresie od roku szkolnego 1921/22 do roku szkolnego 1938/39 w szkole odbyło się 18 egzaminów maturalnych. Mury szkolne opuściło  365 absolwentów: ośmioklasowe gimnazjum ukończyło 298 uczniów, gimnazjum czteroletnie i dwuletnie liceum – 27 uczniów.

W latach 1939-1944 – w okresie okupacji hitlerowskiej funkcjonowała utworzona z dniem
1 października 1940 r. Polska Szkoła Handlowa (Polnische Handelsschule); w budynku szkoły znalazły siedzibę ponadto: Ukraińska Szkoła Handlowa i Ukraińskie Seminarium Nauczycielskie.

Wobec wzrastającej liczby chętnych od 1942r. szkolne władze niemieckie ograniczyły nabór
do szkoły, ustalając, że liczba uczniów przyjmowanych do pierwszej klasy nie może przekraczać 35. W okresie okupacji hitlerowskiej Polnische Handelsschule ukończyło łącznie 301 uczniów:

144 absolwentów opuściło mury szkolne w 1942r., 101 – w 1943r.  i 56 w 1944r.

Do szkoły uczęszczali uczniowie w wieku od 15 do 20 roku życia.

Niektórzy nauczyciele Polnische Handelsschule rozszerzali program nauczania o treści niedozwolone – tak jak w przypadku języka polskiego, podczas których przerabiano skrócony kurs literatury polskiej. Podręcznik wykorzystywany podczas takich zajęć przechowywał Stanisław Wątróbka - woźny gimnazjum.

1 sierpnia 1944 r. - Po wyzwoleniu Hrubieszowa  w dniu 23 lipca 1944 r.  przez oddziały Armii Czerwonej i Wojska Polskiego kierownik Resortu Oświaty -  Stanisław Skrzeszewski, wezwał wszystkich nauczycieli do pracy.

17 sierpnia 1944 r. - Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Państwowego Liceum
i Gimnazjum;  szkołę tworzyły: Gimnazjum Ogólnokształcące, Liceum Humanistyczne oraz Czteroletniego Gimnazjum Kupieckie; pełna nazwa szkoły brzmiała: Państwowe Gimnazjum
i Liceum Kupieckie
; kadra pedagogiczna liczyła 22 nauczycieli.

29 sierpnia 1944 r. - Pierwszy nabór do szkoły - z 223 kandydatów przyjęto 183 uczniów; zespół szkół liczył 14 oddziałów, w tym: 9 oddziałów gimnazjum ogólnokształcącego, 1 oddział liceum i 4 oddziały gimnazjum kupieckiego; kadra pedagogiczna składała się z 22 nauczycieli; łączna liczba uczniów – 219.

Już od połowy września 1944 r. powstawały szkolne koła zainteresowań:

n        Koło literacko – historyczne pod opieką A. Dubika, przy współudziale pp. J. Charkowskiej
i H. Kurkowskiej,

n        Koło fizyczno – przyrodnicze pod opieką p. D. Brzozowskiego, przy współudziale
J. Chróściewicza,

n        Koło sportowe pod opieką M. Żytkiewicza, przy współudziale I. Skrobiszewskiej,

n        Koło dramatyczne pod opieką D. Brzozowskiego, przy współudziale pp. J. Charkowskiej
i M. Królikowskiego,

n        Chór szkolny pod opieką M. Królikowskiego,

n        Orkiestra Kameralna pod opieką T. Cybulskiego,

n        Polski Czerwony Krzyż pod opieką E. Perczyńskiej, a następnie H. Kurkowskiej,

n        Harcerstwo: drużyna żeńska pod opieką I. Skrobiszewskiej i drużyna męska pod opieką J.Chróściewicza,

n        Przysposobienie Wojskowe pod opieką W. Janickiego,

n        Przysposobienie Wojskowe Kobiet pod opieką I. Skrobiszewskiej,

n        koło stenograficzne pod opieką F. Danilewicza.

Działały komisje przedmiotowe: humanistyczna,  fizyczno – przyrodnicza i  przedmiotów handlowych.

Od początku angażowano młodzież do prac na rzecz szkoły, środowiska i kraju.
Jedną z pierwszych akcji społecznych było zorganizowanie zbiórki dla walczącej Warszawy – termin zakończenia akcji przewidziano na 1 października 1944r.

Szkoła stanowiła swoiste centrum wychowania patriotycznego i obywatelskiego
– do  uczestniczenia w uroczystościach zapraszano bowiem przedstawicieli władz miasta, duchowieństwa, wojska oraz miejscową społeczność.

Mimo trudności okresu powojennego, doskwierających szkole szczególnie w zakresie braków bazy naukowej organizowano pracownie przedmiotowe:

Ø       towaroznawczą – pod opieką prof. Janickiego i prof. Mikoszewskiej,

Ø       rysunkową – prof. Jęczmieniowskiego,

Ø       zajęć praktycznych –prof.  Jęczmieniowskiej,

Ø       salę maszyn – prof. Danilewicza,

Ø       fizyczną – pp.prof. Garlickiego Brzozowskiego, Trusa,

Ø       biologiczną – prof.  Skrobiszewskiej.

Rozpoczęły regularną pracę organizacje młodzieżowe:

Ø       Drużyna Harcerska męska – opiekun  prof. A. Wiatrowski,

Ø       Drużyna Harcerska żeńska – prof. I. Skrobiszewska, a następnie D. Skrzypcówna,

Ø       Polski Czerwony Krzyż – E. Perczyńska, a następnie M. Nemetti,

Ø       Kółko sportowe męskie – prof. F. Żytkiewicz,

Ø       Kółko sportowe żeńskie – prof. I. Skrobiszewska,

Ø       Spółdzielnia Uczniowska „Promień” - prof. Janik, a następnie J. Janicki ,

Ø       Kółko Krajoznawcze - prof. A. Wiatrowski,

Ø       Kółko Artystytyczne – J. Charkowska,

Ø       Przysposobienie Wojskowe dziewcząt – I. Skrobiszewska,

Ø       Przysposobienie Wojskowe chłopców – K. Kubala,

Ø        Służba Polsce - brygada męska i żeńska – I. Skrobiszewska,

Ø       Związek Młodzieży Polskiej – K. Kubala, a następnie D. Brzozowski.

W omawianym okresie działały ponadto:

Ø       Liga Morska – W. Danielewicz,

Ø       Koło Odbudowy Warszawy – J. Jęczmieniowska,

Ø       Liga Przyjaciół Żołnierza,

Ø       Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - J. Jopyk,

Ø       Szkolna Kasa Oszczędności – J. Charkowska,

Ø       Szkolne Koło Odbudowy Warszawy (a następnie Szkolne Koło Budowy Warszawy)
H. Kobusińska, Z. Drewnik,

Ø       Samorząd Uczniowski – F. Żytkiewicz, K. Nemetti,  Świech

Ø       Samopomoc Uczniowska – T. Grodyński,

Ø       Zespół Młodzieży – K. Alichniewicz,

Ø       Sekcja nauki – K. Nemetti.

Od 1 września 1948 r. - w związku z reformą szkolnictwa, uległa zmianie struktura organizacyjna szkoły; tworzyły ją: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica, Gimnazjum i Liceum Handlowe (starego typu) oraz Liceum Handlowo-Administracyjne Zgromadzenia Kupców Lubelskich w Hrubieszowie (nowego typu); w szkole istniało  17 klas, w których uczyło się 536 uczniów.

Z dniem 1 września 1950 r. - nastąpiła  kolejna zmiana nazwy na państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego.

1964. Wysoki poziom pracy dydaktycznej w naszej szkole potwierdzały władze oświatowe.

Liceum zostało wytypowane przez Kuratorium lubelskie na szkołę wiodącą – jedną z jedenastu  takich szkół w rejonie.

1975r. - Odbył się pierwszy zjazd absolwentów – uczniów z lat 1921-1960.

W latach 1975/1976 do szkoły dojeżdżali uczniowie z 81 miejscowości.

Z dniem 26 sierpnia 1977r. - szkoła zmieniła nazwę - powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, w którego skład wchodziły: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Liceum dla Dorosłych im. Komisji Edukacji Narodowej i Studium Medyczne.

W roku szkolnym1982/83 zajęcia dydaktyczne odbywały się w cyklu 5- dniowym  - w sobotę młodzież przychodziła do szkoły na zajęcia rekreacyjno-sportowe. (Jeżeli w tygodniu wypadło święto, wówczas sobota była dniem zajęć dydaktycznych).

Z rokiem szkolnym 1984/1985 wprowadzono w szkole  5-dniowy tydzień pracy –
z przeznaczeniem jednej soboty w miesiącu na pracę z młodzieżą w postaci zajęć rekreacyjnych
i pozalekcyjnych.

W czerwcu 1987r. uczniowie i nauczyciele w liczbie 258 osób brali udział w spotkaniu Ojcem Świętym, papieżem Janem Pawłem II w Lublinie. Była to trzecia pielgrzymka Ojca Świętego
do Polski, trwająca w dniach 8-14 czerwca 1987r. Dzień spotkania w Lublinie była dla uczniów wolny od zajęć.

27 maja 1988r. przedstawiono wnioski wynikające z kompleksowej wizytacji szkoły. Stwierdzono wysoką sprawność nauczania, która w latach 1981-1987 wyniosła 93%. Na studia wyższe dostawało się ok. 64% absolwentów. Oba wskaźniki były jednymi z najwyższych
w województwie zamojskim.

U schyłku PRL-u Zespół Szkół Ogólnokształcących tworzyły: LO młodzieżowe im. St. Staszica
i LO dla Pracujących im. Komisji Edukacji Narodowej, a od 1 września 1981r. również, przez krótki okres, Medyczne Studium Zawodowe. W szkole uczyło się 796 uczniów w 25 oddziałach – 706 w LO młodzieżowym, w 22 oddziałach i 90 w LO dla Pracujących w 3 oddziałach.

Z rokiem 1990 - przywrócone zostało nauczanie religii w szkole - pierwszymi,
po kilkudziesięcioletniej przerwie w okresie PRL -u nauczycielami religii – prefektami zostali księża wikariusze: Błażej Górski i Stanisław Kołodziejczyk.

1991r. - w czerwcowym spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Lubaczowie wzięło udział 525 uczniów wraz z wychowawcami i dyrekcją.

W  1993r. - zaistniała możliwość kształcenia się młodzieży w amerykańskich szkołach średnich. Za pośrednictwem pozarządowej organizacji polsko-amerykańskiej, uczniowie wyjeżdżali do USA na okres jednego roku, ponieważ okres nauki w USA nie był wliczany do ciągłości nauki w kraju. najlepszym wyjściem był wyjazd do USA po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Od 1 września 1998r. zajęcia lekcyjne odbywały się na pierwszą zmianę (w godzinach: 8.00-15.10) przez 6 dni w tygodniu. Aby zachować cykl pięciodniowego tygodnia pracy każda klasa
i nauczyciel mieli jeden dzień w tygodniu wolny. Klasy maturalne zawsze miały wolne soboty.

W dniu 30 października 1998r. szkoła obchodziła uroczyście Jubileusz 80-lecia istnienia.

Od roku 1996 szkoła ma podłączenie do Internetu.

Od 1 września 2000r., na mocy uchwały Rady Powiatu Hrubieszowskiego  z dnia 28 kwietnia 2000r., utworzone zostało przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Stanisława Staszica Publiczne Gimnazjum Powiatowe.

„Tygodnik Zamojski” w rankingu szkół wiosną 2000r. umieścił nasze liceum w trójce najlepszych szkół średnich Zamojszczyzny.

Od 1 września 2000r. struktura szkoły wyglądała następująco: Publiczne Gimnazjum Powiatowe – 2 oddziały klas pierwszych z liczbą uczniów – 59;  Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica: 8 oddziałów klas pierwszych, 256 uczniów; 6 oddziałów klas drugich, 197 uczniów; 7 oddziałów klas trzecich, 193 uczniów, 7 oddziałów klas czwartych – 204 uczniów.

Łącznie w Zespole Szkół nr 2 było 30 oddziałów i 950 uczniów.

Podczas obchodów rocznicy 600-lecia miasta Hrubieszowa w licznych imprezach, jak i spotkaniu z premierem rządu, Jerzym Buzkiem, uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

2001/2002 - Pełna nazwa szkoły brzmiała: Zespół Szkół  nr 2, w skład którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica i Publiczne Gimnazjum Powiatowe. W Liceum  profile klas, zostały zastąpione przez  oddziały z przedmiotami wiodącymi: z językiem polskim, historią, matematyką i fizyką, matematyką i informatyką, biologią i chemią; była  również klasa ogólna z językiem angielskim i rosyjskim.

W roku szkolnym 2001/2002 wystąpiła „roczna przerwa pokoleniowa”. Nie było naboru do klas pierwszych LO. W ramach rekrutacji przyjęto do gimnazjum 79 uczniów (3 oddziały). Liceum Ogólnokształcące liczyło w klasach od drugiej do czwartej w 21 oddziałach 661 uczniów.

2002r. - W czytelni zainstalowano 8 komputerów z dostępem do internetu.

2002r. Klasy gimnazjalne uczestniczyły w ogólnopolskim turnieju gimnazjów „Gimnazjada 2002”
w Lublinie, gdzie zdobyły IV miejsce. W szkolnej drużynie  znaleźli się, obok młodzieży, przedstawiciele rodziców i nauczycieli.

W czerwcu 2004r. roku w szkole zainstalowano drugą pracownię komputerową .

2004/2005 - w Zespole Szkół nr 2 uczyło się łącznie 893 uczniów w 26 oddziałach.

Dnia 14 marca 2005r. Rada Pedagogiczna zatwierdziła do realizacji „Ramowy plan nauczania trzyletniego liceum”, wg którego nauczano w pięciu profilach: matematyczno-fizycznym, matematyczno-informatycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym i podstawowym

2005/2006 - w szkole było 26 oddziałów i 799 uczniów.

W rankingu na najlepsze liceum Rzeczpospolitej i Perspektyw w 2004r. – wśród ponad 6000 liceów ogólnokształcących (utworzonych przed 1990r.)  nasze znalazło się na 305 miejscu, zajmując 20 miejsce   w województwie lubelskim. 

W analizach robionych przy MEN w 2004r.  liceum znalazło się wśród 158 najlepszych szkół
w kraju.

Od lat nasi uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych organizując w okresie przedświątecznym paczki mikołajkowe dla dzieci z ubogich rodzin z terenu miasta i powiatu 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - co roku blisko setka dzieci otrzymuje słodycze i zabawki. Młodzież współpracuje z Fundacją Jerzego Owsiaka uczestnicząc rokrocznie w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie włączają się również w akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” organizowaną przez Polskie Radio Lublin oraz działania prowadzone przez PCK.

Wśród absolwentów naszej szkoły znajdują się światowej sławy profesorowie wyższych uczelni, ludzie nauki, prawnicy, lekarze, dziennikarze, artyści, politycy, nauczyciele.

Lista nauczycieli

Lista absolwentów

 

 

 

 

 

 

(c) A. Bogatko
 

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /historia.php on line 463