Aktualności

 
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest sobota, 19 października 2019 r.
 

Hrubieszów: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie sal lekcyjnych, auli i sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie Numer ogłoszenia: 56802 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 2 , ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, tel. 84 6963660, faks 84 6963660.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.staszic.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie sal lekcyjnych, auli i sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie sal lekcyjnych, auli i sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: - demontaż starej instalacji - wymurowanie kanałów podpodłogowych - montaż rurociągów instalacji - montaż grzejników - próba ciśnieniowa instalacji - próba i uruchomienie instalacji - demontaż boazerii - gruntowanie i malowanie ścian wewnątrz pomieszczeń. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami konserwatorskimi Lubelskiego Konserwatora Zabytków Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy ofertowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 100.000,00 zł /brutto. W przypadku konsorcjum warunek ten musi być spełniony przez uczestników konsorcjum w ten sposób, że którykolwiek z uczestników konsorcjum wykonał w/w robotę budowlaną.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą do obsadzenia następującego stanowiska: Kierownik robót sanitarnych. Kandydat winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku konsorcjum warunek ten musi być spełniony łącznie przez uczestników konsorcjum.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł W przypadku konsorcjum warunek ten musi być spełniony łącznie przez uczestników konsorcjum, tak aby suma kwot ubezpieczeń posiadanych przez członków konsorcjum wynosiła nie mniej niż 80.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w ostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to musi być złożone jako część oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty co do: Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożności wykonania robót budowlanych lub usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.staszic.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 2 ul. 3 Maja 1 22-500 Hrubieszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Nr 2, ul. 3 Maja 1 w Hrubieszowie lub pocztą na adres Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu-wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz malowanie sal lekcyjnych, auli i sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie

Wersja PDF

SIWZ

Wersja PDF

Wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 7

Wersja PDF

Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wersja PDF

Projekt budowlany-wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie

Wersja PDF

Specyfikacja techniczna-wymiana instalacji co

Wersja PDF

Kosztorys ofertowy-wymiana instalacji co w ZSnr2 w Hrubieszowie

Wersja PDF

Kosztorys ofertowy-malowanie sal lekcyjnych ,auli i sali gimnastycznej

Wersja PDF

Uzupełnienie -grzejnik

Wersja PDF

 

(c) A. Bogatko