Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /dziauks.php on line 5
 

  

 

 

 

 

Aktualności

 

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /dziauks.php on line 9

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /dziauks.php on line 7
     
Jubileusz 90-lecia szkoły
 
Dane szkoły
 
Plan lekcji
 
Oferta edukacyjna
 
Rekrutacja
 
Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Nauczyciele

Patron
 
Historia szkoły
 
Dokumenty

Wykaz podręczników

Statut i WSO

Kroniki

Matura
 
Egzamin gimnazjalny
 
Osiągnięcia

Olimpiady

Konkursy

Zawody sportowe

Galeria

Uroczystości szkolne

Wycieczki

Studniówki

Bale gimnazjalne

Matury

Egzaminy gimnazjalne

Galeria prac uczniowskich

Biblioteka
 
UKS "OGÓLNIAK"
 
Samorząd szkolny
 
RTM - Staszic
 
Projekt "Talk to me!"
 
Stypendia szkolne
 
Ubezpieczenia
 
Pedagog szkolny
 
Pomoc socjalna dla uczniów
 
Zamówienia publiczne
 
Sponsorzy
 
Strony uczniów
 
Linki
 
  Dzisiaj jest czwartek, 25 lipca 2024 r.
Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /inc/menu.htm on line 137
 

Działalność organizacyjna.


Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak" to nie tylko rozwój i rozpowszechnianie wśród młodzieży szkolnej działalności sportowej, choć przy skromności środków finansowych przekazanych na len cel przez organ prowadzący jest to może jedyna forma prowadzenia szkolenia w sekcjach sportowych. To także możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia i organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych. Młodzież szkolna wspólnie r nauczycielami uczestniczy w wielu kursach organizowanych przez Lubelski Wojewódzki Szkolny związek Sportowy. Wymienić tutaj można organizację takich kursów jak: (kurs organizatora imprez koszykarskich, piłki ręcznej, lekkiej atletyki i wiele innych). Młodzież zdobywa podczas takich zajęć również, uprawnienia sędziowskie. Nabyte umiejętności są bardzo pomocne w przeprowadzaniu imprez sportowych na terenie szkoły, miasta, powiatu, a nawet województwa, które organizuje UKS -Ogólniak".
Od kilku lat jesteśmy współorganizatorami bardzo popularnej w naszym mieście Hrubieszowskiej Ligi Piłki Koszykowej. Udział w tej imprezie biorą zespoły szkół średnich, byli absolwenci tych szkół tworzący swoje zespół)' oraz osoby starsze, które bardzo chętnie biorą udział w rozgrywkach wracają do dawnych lat i nabytych umiejętności w szkołach. Na mecze ligowe przychodzą całe rodziny tak uczestników jak i kibiców, którzy kibicując bawią się sportem i mile spędzają sobotnio niedzielny czas. Od czasu oddania do użytku hali sportowej MKS "Unia" Hrubieszów impreza odbywa się w bardzo dobrych warunkach tak dla uczestników jak i kibiców (trybuna, miejsca siedzące, czynna kawiarenka i zaplecze socjalne).
Popularyzacja tenisa stołowego, która poprzez sukcesy Andrzeja Grubby, Leszka Kucharskiego, Lucjana Błaszczyka
i pozostałych członków naszej kadry przeniesiona została na wszystkie niemalże tereny naszego kraju, znalazła również swoje miejsce w działalności UKS "Ogólniak". Od trzech lat prowadzone są zajęcia w sekcji wyczynowej zarejestrowanej w Polskim Związku Tenisa Stołowego. Zawodnicy biorą udział we wszystkich imprezach i turniejach klasyfikacyjnych tj.: wojewódzkich, strefowych i ogólnopolskich. Członkowie sekcji są także kadrowiczami województwa i strefy, Najlepsi biorą udział w zgrupowaniach w Polsce i za granicą. Ostatnio np. w Hasttcll (Belgia).
W roku szkolnym 2000z2001 UKS "Ogólniak" był organizatorem pięciu turniejów rejonowych oraz dwóch turniejów wojewódzkich zleconych przez Zarząd LWSZS w Lublinie.
W kolejnym roku szkolnym 2001/2002 organizowaliśmy również piec turniejów rejonowych, dwa turnieje wojewódzkie oraz dwa turnieje klasyfikacyjne w kategorii kadetów i seniorów.
Wzorowa organizacja imprezy, doskonale wyposażona baza do uprawiania tej dyscypliny sportu w sali sportowej SP-3 w Hrubieszowie, podziękowania od uczestników imprez zaowocowały ponowną organizacją pięciu turniejów rejonowych i czterech wojewódzkich w roku szkolnym 2002/2003.
Przypadł nam również w udziale zaszczyt organizacji wojewódzkiego turnieju dla młodzieży niepełnosprawnej. Jest to dla nas nowa impreza, nowe doświadczenie i zechcemy wykorzystać tą s/ansę do organizacji kolejnych imprez dla tej młodzieży.
Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak" rozwijając swoją działalność sportową prowadzi prawidłową gospodarkę finansowo -księgową. Posiadamy własne konto bankowe, prowadzimy ewidencję wpływów i wydatków. Sami nie udźwignęlibyśmy tak ogromnego ciężaru organizacyjnego a szczególnie finansowego. Poszukujemy wiec osób i instytucji, które wspierają naszą działalność i choć to rola niewdzięczna udaje nam się pozyskiwać życzliwych nam sponsorów.
Sukcesy naszych zawodników zostały dostrzeżone na szczeblu centralnym. Polski Związek Tenisa Stołowego w dowód uznania i popularyzacji tej dyscypliny w mieście Hrubieszowie, województwie lubelskim i w regionie środkowo-wschodnim przekazał w 2001 r., cztery stoły oraz sprzęt o wartości 4 tys. złotych.
Mamy nadzieję, że sukcesy naszych zawodników spowodują napływ młodzieży do tej sekcji a trudna mordercza praca zaowocuje kolejnymi sukcesami.

Działalność wychowawcza wychowania fizycznego i sekcji sportowych.


Wychowanie stanowi jeden z fundamentalnych czynników rozwojowych każdego społeczeństwa. Podstawy wychowania daje rodzina i najbliższe otoczenie. Jednak nie zawsze rodzina potrafi ukształtować właściwą postawę ucznia postrzegającą obowiązujące normy postępowania, dlatego znaczącą rolę w tym zakresie odgrywa szkoła, a w niej zajęcia sportowe.
1-ekcje wychowania fizycznego i sekcji sportowych mimo, i/ / pozoru wskazują na kształcenie strony somatycznej. Mają jednak ścisły związek z działaniem na psychikę ucznia , a tym samym proces dydaktyczny w tym przedmiocie łączy ściśle z procesem wychowania.
Najtrafniej to zadanie określa jeden z teoretyków wychowania M.Demel: "Aby praca nad ciałem ucznia, jego sprawnością, odpornością, zdrowiem i urodą stała się autentycznym wychowaniem, należy przepuścić cele specyficzne dotyczące ciała przez filtr osobowości, a więc przez świadomość, wolę, sferę emocjonalną, poprzez postawy i obyczaj, dzięki temu wychowanie fizyczne wpisane zostanie w całą osobowość ucznia. Jest obecne mówiąc patetycznie - w jego głowie i sercu, a wtórnie trafia do jego mięśni".
Zadania wychowawcze na zajęciach sportowych są takie same jak na innych przedmiotach. Jednak ze względu na specyfikę zadań, celów, metod, form, środków postępowania nauczyciela, stwarzają bardzo duże możliwości oddziaływań na osobowość ucznia. Już samo przystąpienie do lekcji stawia przed uczniem wymagania odpowiedniego obuwia, stroju, jego czystości i estetyki. Przebieg zaś lekcji, jej organizacja i realizacja postawionych celów wymaga przestrzegania określonych reguł postępowania, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, korzystania z obiektów ich czystości, poszanowania sprzętu i urządzeń, a te z kolei zobowiązują do obowiązujących oddziaływań wychowawczych.
Zajęcia sportowe ze względu na swój charakter, mają duże możliwości działań wychowawczych. Do których między innymi należy:
- wdrażanie do przestrzegania przepisów gry, szczególnie dotyczących gry niebezpiecznej, brutalnej i złego zachowania.
Wdrapanie do działań współdziałania w zespole i wzajemnej odpowiedzialności,
- współdziałanie w zespole podporządkowane regułom (taktyka gry) i ukazywanie efektów tej współpracy,
- rozwijanie inwencji dla rozwiązywania sytuacji taktyczno-technicznych, motywacja do zwiększonego wysiłku w pokonywaniu własnej słabości i zmęczenia,
- aktywizacje do doskonalenia własnej sprawności jej realizacje w życiu,
- poszanowanie przeciwnika w walce sportowej,
- respektowanie decyzji sędziego,
- powierzanie uczniom roli sędziego ze zwróceniem uwagi na uczciwość i bezstronność podjętych decyzji,
- kształtowanie prawidłowych reakcji na wynik współzawodnictwa (zwycięstwo, porażka),
- wszelkich przejawów niewłaściwego postępowania w celu odniesienia zwycięstwa,
- wyrabianie zaangażowania, ambicji i woli walki,
- właściwe wywiązywanie się z nałożonych zadań,
- kształtowanie kultury gracza, reprezentowania klasy, szkoły, kibica itp.
Kultura uczestnictwa i przebywania w terenie, w kontakcie z przyrodą, eksponowanie wartości ćwiczeń terenowych, wrażliwości na środowisko naturalne oraz wykorzystanie warunków terenowych do rekreacji, lei niektóre zadania, jakie możemy realizować na zajęciach sportowych w terenie.
Kształtowanie przedstawionych zadań dla prawidłowych postaw i zachowań uczniów jest procesem długotrwałym. Realizacja ich na jednych zajęciach sportowych nic jest możliwa, pozwala tylko na zasygnalizowanie problemu i podjęciu określonych czynności
I najważniejsza rzecz, zarówno w procesie dydaktycznym i wychowawczym, to, aby działania w tym zakresie byty ukierunkowani- na samoocenę, samokontrolę, a tym samym stały się samowychowaniem ucznia.
Włącznie do takich form uczniów, nacechowanych odpowiednim działaniem nauczyciela przyczynią się do osiągnięcia uczniów od postępowań destruktywnych, wykraczających poza przyjęte normy społeczno - moralne i wskazują na właściwy sposób spędzenia wolnego czasu
Nie bez znaczenia w procesie wychowania uczniów jest współpraca nauczyciela z rodzicami, polega ona na organizowaniu wspólnych imprez sportowych, wywiadówek dotyczących rozwoju fizycznego uczniów oraz spotkań indywidualnych, szczególnie z rodzicami uczniów słabo rozwiniętych fizycznie i uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze w nauczaniu.
Nieodzownym czynnikiem do realizacji zadań edukacyjnych w zajęciach sportowych jest współpraca nauczycieli wychowania fizycznego z wychowawcami klas, pedagogiem, lekarzem szkolnym i dyrekcją szkoły.
Podstawą procesu dydaktyczno wychowawczego jest nauczyciel.
Zapewnienie odpowiednich warunków, troska o bezpieczeństwo i zdrowie, stawianie wymagań do możliwości i wykonania, właściwe kryteria oceny, ciekawe prowadzenie lekcji, osobisty, przyjazny stosunek do ucznia, bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów oraz stosowanie metod, które dają dobre rezultaty to zadania nauczyciela dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Bardzo dobrze się dzieje, jeżeli w te wszystkie działania potrafimy włączyć elementy wzorców godnych naśladowania, jeśli potrafimy wykorzystać je do osiągnięcia podstawowego celu. Dzieci w wieku szkoły podstawowej szczególnie w dzisiejszej dobie wkraczania w XXI wiek. Starają się naśladować wybitnych sportowców w różny sposób, wybierając dyscyplinę sportu , identyfikując się z nią w różnych sytuacjach życiowych na co dzień.
W rozmowach z uczniami wykorzystujemy takie przypadki rozwiązując czasami najdrobniejsze konflikty i problemy natury wychowawczej.

Powrót


Warning: include(news/news.php): failed to open stream: No such file or directory in /dziauks.php on line 225

Warning: include(news/news.php): failed to open stream: No such file or directory in /dziauks.php on line 225

Warning: include(): Failed opening 'news/news.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php74/lib/pear') in /dziauks.php on line 225
(c) A. Bogatko
 

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /dziauks.php on line 228